TOP những STT tiếng Anh về cuộc sống: Chia sẻ và Suy ngẫm

STT tiếng Anh về cuộc sống

Cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn đầy đủ những cảm xúc, trải nghiệm và suy tư khác nhau. Đôi khi, chúng ta muốn thể hiện những suy nghĩ, tâm trạng và cảm xúc của mình bằng cách đơn giản nhất, qua những dòng trạng thái tiếng Anh trên mạng xã hội. Những trạng thái này có thể phản ánh những khía cạnh đa dạng của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi buồn, những khám phá mới mẻ đến những bài học quý báu.

Trong bài viết này, nhungcaunoihay.info sẽ cùng bạn khám phá thế giới của những STT tiếng Anh về cuộc sống và tìm hiểu cách chia sẻ, thể hiện bản thân, và thậm chí tìm kiếm sự cảm thông từ người khác thông qua những câu chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.

STT tiếng Anh về cuộc sống

Dưới đây là một số trích dẫn đáng suy ngẫm về cuộc sống bằng tiếng Anh, chúng ta hãy cùng đọc và tận hưởng sâu sắc ý nghĩa của chúng.

 1. “Life is a journey, not a destination.” –  “Cuộc đời là một hành trình, không phải là điểm đến.”
 2. “Cherish every moment, for time waits for no one.” –  “Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, vì thời gian không chờ đợi ai.”
 3. “The only limits in life are the ones you make.” – “Giới hạn duy nhất trong cuộc sống là những giới hạn mà bạn tự tạo ra.”
 4. “Life is better when you’re laughing.” – “Cuộc sống tốt hơn khi bạn đang cười.”
 5. “In the end, we only regret the chances we didn’t take.” – “Cuối cùng, chúng ta chỉ hối tiếc về những cơ hội chúng ta không nắm bắt.”
 6. “Every day is a new beginning.” – “Mỗi ngày là một khởi đầu mới.”
 7. “Life is short, make it sweet.” – “Cuộc đời ngắn ngủi, hãy làm cho nó ngọt ngào.”
 8. “Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” – “Hạnh phúc không phải là điều sẵn sàng sẵn. Nó đến từ những hành động của bạn.”
 9. “Life is a balance of holding on and letting go.” – “Cuộc đời là sự cân bằng giữa việc nắm giữ và buông bỏ.”
 10. “Life is beautiful, and so are you.” – “Cuộc đời thật đẹp, và bạn cũng vậy.”
 11. “The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” – “Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể thực hiện là sống cuộc đời của mơ ước của bạn.”
 12. “Life is like a camera. Focus on the good times, develop from the negatives, and if things don’t work out, take another shot.” – “Cuộc đời giống như một chiếc máy ảnh. Tập trung vào những khoảnh khắc tốt đẹp, phát triển từ những khía cạnh tiêu cực, và nếu mọi thứ không thành, hãy chụp một lần nữa.”
 13. “Life is short. Smile while you still have teeth.” – “Cuộc đời ngắn ngủi. Hãy cười khi bạn còn có răng.”
 14. “Life is tough, but so are you.” – “Cuộc đời khó khăn, nhưng bạn cũng vậy.”
 15. “Life is a story, and you are the author. Make it a bestseller.” – “Cuộc đời là một câu chuyện, và bạn là người viết. Hãy biến nó thành một cuốn sách bán chạy.”

Những câu nói tiếng Anh hay và đáng suy ngẫm về cuộc sống

Những trích dẫn tiếng Anh xuất sắc sẽ cung cấp động lực và giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, đồng thời thúc đẩy niềm đam mê với ngoại ngữ. Hãy tư duy tích cực và thăng hoa cùng những câu thần thánh dưới đây nhé!

 1. “Life is what happens when you’re busy making other plans.”
  “Cuộc đời là những điều xảy ra khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác.”
  – John Lennon
 2. “In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.”
  “Cuối cùng, không phải là số năm trong cuộc đời của bạn quan trọng, mà là cuộc sống trong những năm đó.”
  – Abraham Lincoln
 3. “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”
  “Cuộc đời là 10% những điều xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng trước những điều đó.”
 4. “Life is really simple, but we insist on making it complicated.”
  “Cuộc đời thật sự đơn giản, nhưng chúng ta cứ đòi làm nó phức tạp.”
  – Confucius
 5. “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”
  “Cuộc đời là 10% những điều xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng trước những điều đó.”
  – Dennis P. Kimbro
 6. “Life is either a daring adventure or nothing at all.”
  “Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh, hoặc không có gì cả.”
  – Helen Keller
 7. “Life is what happens when you’re busy making other plans.”
  “Cuộc đời là những điều xảy ra khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác.”
  – Allen Saunders
 8. “Life is short, and it is up to you to make it sweet.”
  “Cuộc đời ngắn ngủi, và việc làm cho nó ngọt ngào là trách nhiệm của bạn.”
  – Sarah Louise Delany
 9. “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”
  “Cuộc đời là 10% những điều xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng trước những điều đó.”
  – Lou Holtz
 10. “Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations.”
  “Cuộc đời là một hành trình mà chúng ta phải trải qua, dù đường đi có khó khăn và chỗ ở có điều kiện ra sao.”
  – Oliver Goldsmith

Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống
Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống
 1. “Don’t weep due to its conclusion; smile because of its occurrence.”
  – Dr. Seuss
 2. “I possess selfishness, impatience, and occasional insecurity. I often make mistakes, lose control, and can be challenging to handle. But if you can’t cope with me at my worst, then you definitely don’t deserve me at my best.”
  – Marilyn Monroe
 3. “Dance as if nobody is observing. Love as if you won’t ever be wounded. Sing as if nobody is eavesdropping. And live as if it’s paradise on Earth.”
  – William W. Purkey
 4. “You have one life to live, but if you live it correctly, one time is sufficient.”
  – Mae West
 5. “In three words, I can encapsulate all I’ve grasped about existence: it moves forward.”
  – Robert Frost
 6. “To exist is common; to live is rare.”
  – Oscar Wilde
 7. “Insanity is repeating the same action and anticipating different outcomes.”
  – Narcotics Anonymous
 8. “Two approaches to living your life: one as if nothing is miraculous, the other as if everything is.”
  – Albert Einstein

Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh hay

Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh hay
Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh hay
 1. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt
  • “Hãy tin vào khả năng của bạn, và bạn đã đi được nửa đường rồi.” – Theodore Roosevelt
 2. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer
  • “Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.” – Albert Schweitzer
 3. “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs
  • “Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.” – Steve Jobs
 4. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs
  • “Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.” – Steve Jobs
 5. “In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein
  • “Ở giữa mọi khó khăn đều chứa đựng cơ hội.” – Albert Einstein
 6. “You miss 100% of the shots you don’t take.” – Wayne Gretzky
  • “Bạn sẽ không thành công trong 100% những cú sút bạn không thực hiện.” – Wayne Gretzky
 7. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt
  • “Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.” – Eleanor Roosevelt
 8. “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” – Charles R. Swindoll
  • “Cuộc sống là 10% những điều xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng trước những điều đó.” – Charles R. Swindoll
 9. “Don’t let yesterday take up too much of today.” – Will Rogers
  • “Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.” – Will Rogers
 10. “The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.” – Jordan Belfort
  • “Thứ duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện bạn luôn kể cho mình về lý do tại sao bạn không thể đạt được nó.” – Jordan Belfort
 11. “Life is either a daring adventure or nothing at all.” – Helen Keller
  • “Cuộc đời là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh, hoặc không có gì cả.” – Helen Keller
 12. “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” – Unknown
  • “Càng làm việc chăm chỉ cho một điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy càng tuyệt vời khi bạn đạt được nó.” – Không rõ nguồn gốc
 13. “Don’t count the days, make the days count.” – Muhammad Ali
  • “Đừng đếm ngày, hãy làm cho mỗi ngày đều quan trọng.” – Muhammad Ali
 14. “Life begins at the end of your comfort zone.” – Neale Donald Walsch
  • “Cuộc sống bắt đầu khi bạn vượt ra khỏi vùng thoải mái của mình.” – Neale Donald Walsch
 15. “The best revenge is massive success.” – Frank Sinatra
  • “Sự trả thù tốt nhất là thành công đột ngột.” – Frank Sinatra

Những STT tiếng Anh hay về cuộc sống tươi đẹp

Cuộc sống tươi đẹp nhất là khi chúng ta học cách đánh giá những điều tinh tế nhất xung quanh mình và biết cảm ơn cho những khoảnh khắc đơn giản nhất. Dưới dây là 1 số TT tiếng Anh hay về cuộc sống tươi đẹp gửi đến bạn :

 1. “Life is short, and it’s up to you to make it sweet.”
 2. “Every day is a new beginning, take a deep breath and start again.”
 3. “Life is a journey, and the journey itself is home.” – Basho
 4. “Life is better when you’re laughing.”
 5. “In the book of life, the answers aren’t in the back.”
 6. “Life is a collection of moments, choose to make them beautiful.”
 7. “The beauty of life is in each precious moment.”
 8. “Life is an art, and you are the artist.”
 9. “Life is a gift. Wake up every day and realize that.”
 10. “Life is short, and it’s up to you to make it adventurous.”
 11. “Life is a balance of holding on and letting go.”
 12. “Life is made of ever so many partings welded together.” – Charles Dickens
 13. “Life is a one-time offer. Use it well.”
 14. “Life is about creating yourself.”
 15. “Life is a journey best traveled with friends.”
 16. “Life is a series of tiny miracles. Notice them.”
 17. “Life is beautiful when you embrace the imperfections.”
 18. “Life is like a camera. Focus on the good times.”
 19. “Life is too short to be anything but happy.”
 20. “Life is a song, sing it.”

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã được khám phá một phần nhỏ những STT tiếng Anh về cuộc sống – những câu chữ ngắn gọn nhưng mang trong đó sự chân thành, tâm hồn và tri thức của mỗi người. Mong rằng, nhungcaunoihay.info đã giúp bạn có thể góp phần làm thay đổi tư duy, lan tỏa yêu thương, và đem lại niềm vui cho người khác.

Đánh giá post
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x